Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Koneistustyö Heikkilä Oy
Pajakatu 3, 38200 Sastamala
Y-tunnus: 2373434-9

Sami Latva-Risku, p. 040 503 0424
sami.latva-risku@koneistustyoheikkila.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Koneistustyö Heikkilä Oy
Pajakatu 3, 38200 Sastamala

Sami Latva-Risku, p. 040 503 0424
sami.latva-risku@koneistustyoheikkila.fi

3. Tietosuojavastaava

Koneistustyö Heikkilä Oy
Pajakatu 3, 38200 Sastamala

Sami Latva-Risku, p. 040 503 0424
sami.latva-risku@koneistustyoheikkila.fi

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • markkinointi
 • rekrytointi

 

Henkilötietojen käsittelijät

Koneistustyö Heikkilä Oy: Jyri Sivonen sekä Sami Latva-Risku.
IT-Tuki: JH Computer

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • asema
 • yritys
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • www sivustojen osoitteet
 • verkkoyhteyden IP osoite

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • sosiaalisen median palvelujen kautta
 • sopimuksista
 • asiakastapaamisista
 • muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Tutustu tarkemmin käyttämiimme evästeisiin.

 

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus 

 • tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 • vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

 • rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 • pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/yhteystiedot/